Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2017/2018 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro zimní semestr 2017/2018 je publikován zde

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

 • Oceněné práce - zde
 • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Laboratoř aplikované fotoniky

OBLASTI VÝZKUMU:
Laboratoř aplikované fotoniky (Laboratory of Applied Photonics, LAP) byla založena v roce 2008 jako nástupce Laboratoře polymerních materiálů KIPL. Tradiční oblastí aktivit LAP je vývoj a charakterizace materiálů, struktur a nanosystémů využitelných v konstrukci chemických a fyzikálních senzorů a aktivních vlnovodných prvků.V současnosti předpokládáme rozšíření do oblasti kvantových technologií a energetických aplikací.

K přípravě funkčních struktur jsou v LAP využívány metody rotační depozice tenkých filmů z roztoku, depozice podle Langmuira, Blodgettové a Kuhna, depozice vrstev z par ve vakuu a plasmě, tažení z roztoku a chemického dopování z roztoku.

K testování mikrostruktury vyvíjených materiálů jsou k dispozici metody VIS-NIR spektroskopie, světelné mikroskopie, spektroskopie zeslabené totální reflexe, časově rozlišené optické reflektometrie a transmisní elektronové mikroskopie.

K predikci vlastností vyvíjených struktur jsou využívány postupy počítačového modelování kondenzovaných látek (klasické a kvantově-mechanické optimalizace strukturního uspořádání, simulace dynamiky systémů v pevné a kapalné fázi, aproximativní výpočty fyzikálních a chemických vlastností).

Hlavními tuzemskými vědeckými pracovišti, se kterými LAP spolupracuje, jsou Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR a Ustav termomechaniky AV ČR. Ze zahraničních pracovišť spolupracuje LAP především s Leibnitzovým ústavem fotonických technologií (IPHT) v Jeně.

HLAVNÍ EXPERIMENTÁLNÍ VYBAVENÍ:
 • Napařovací zařízení Carl Zeiss Jena HBA1 a HVD RHVm42.
 • Ionized Jet Deposition (IJD) system - prototyp vyvinutý firmami Noivion (Itálie) a Czech Vacuum.
 • Spincoater Laurell 650 MZ.
 • Pracoviště pro fyzikálně-chemickou přípravu vzorků.
 • ATR-RS spektrometr umožňující přesné stanovení optických, foto-optických, elektro-optických, chirálních a geometrických parametrů tenkých vlnovodných vrstev.
 • Jednotky pro Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) Agilent a Photodyne.
 • Tříkomorové zařízení pro automatizované testování kinetiky distribuovaných plynových senzorů metodou OTDR v atmosféře s přesně nastavitelnou koncentrací cílového plynu.
 • Analyzátory HP a Ocean Optics pro spektrální analýzu krátkých vzorků optických vláken a roztoků v rozsahu vlnových délek 200 - 1700 nm.
 • Jednotka pro sváření optických vláken elektrickým obloukem Furukawa Fitel S174.
 • Vybavení pro optickou polarizační transmisní a reflexní mikroskopii (Reichert Zetopan s CCD kamerou, UV zdroj, měření fluorescence, měření ve světlém a tmavém poli).
 • Elektronový transmisní mikroskop Siemens.
 • Zařízení pro fyzikálně-chemickou analýzu roztoků XBC Magic interface s vodivostní sondou VEL 356 X a pH sondou.
 • SW Comsol Multiphysics 4.8 (Humusoft Software Inc.) pro realizaci simulací vlnovodných struktur a optických prvků. SW je přístupný na počítači MSI4 umístěném v počítačové učebně KIPLu, místnost T316
 • LBK depoziční systém Lauda FW-2 (zapůjčen z ÚMCH AV ČR)
 • Zařízení pro přípravu velmi čisté vody AquaOsmotic Typ 02 a 06(vodivost vody nižší než 2 uS/cm)umístěné v laboratoři T318.
 • Plně automatické zařízení pro přípravu čisté a ultra-čiste vody Milli-Q Direct 8 umístěné v laboratoři S141 (vodivost vody nižší než 0.02 uS/cm).
STÁVAJÍCÍ a PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY:
 • Vývoj lokálních a distribuovaných plynových senzorů na bázi optických vláken.
 • Vývoj lokálních plynových senzorů na bázi senzitizovaných nanostruktur.
 • Vývoj optických teploměrů a senzorů pro sledování kvasných procesů.
 • Příprava a studium vlastností chirálních planárních vlnovodů.
 • Příprava a studium planárních elektro-optických vlnovodů.
 • Simulace kinematiky distribuovaného senzoru na bázi optického vlákna.
 • Simulace struktury, dynamiky a vlastností polymerních systémů s matricí tvořenou polysiloxany a polyakryláty.
 • Optimalizace geometrické struktury a simulace chemické stability molekulárních reaktantů.
 • Vývoj High Entropy Alloys (HEAs) pro aplikace v energetice.
 • Rozvoj technologie metody IJD zaměřené na speciální HEAs.
 • Rozvoj technologie metody LBK zaměřené na přípravu grafenových vrstev a dalších 2D materiálů.
 • Příprava a studium struktur s uplatněním v oblasti kvantových technologií.

 • PRACOVNÍCI A DOKTORANDI:

  Fotografie z laboratoře naleznete zde

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT