Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

 • Oceněné práce - zde
 • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Laboratoř aplikované fotoniky a kvantových technologií

Error message

 • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
 • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
OBLASTI VÝZKUMU:
Laboratoř aplikované fotoniky a kvantových technologií (Laboratory of Applied Photonics and Quantum Technologies, LAPQT) byla založena v roce 2008 jako nástupce Laboratoře polymerních materiálů KIPL. Tradiční oblastí aktivit LAPQT je vývoj a charakterizace materiálů, struktur a nanosystémů využitelných v konstrukci chemických a fyzikálních senzorů a aktivních vlnovodných prvků.V současnosti rozšířujeme aktivity do oblasti přípravy tenkých filmů využitelných v oblastech kvantových technologií a energetických aplikací.

K přípravě funkčních struktur jsou v LAPQT využívány metody rotační depozice tenkých filmů z roztoku, depozice podle Langmuira, Blodgettové a Kuhna, depozice vrstev z par ve vakuu a plasmě (IJD), metoda atomic layer deposition (ALD), tažení z roztoku a chemického dopování z roztoku.

K testování mikrostruktury vyvíjených materiálů jsou k dispozici metody VIS-NIR spektroskopie, světelné mikroskopie, spektroskopie zeslabené totální reflexe, časově rozlišené optické reflektometrie a další.

K predikci vlastností vyvíjených struktur jsou využívány postupy počítačového modelování kondenzovaných látek (klasické a kvantově-mechanické optimalizace strukturního uspořádání, simulace dynamiky systémů v pevné a kapalné fázi, aproximativní výpočty fyzikálních a chemických vlastností).

Modelování vlastností připravovaných plasmonických a kvantových nanostruktur je realizováno ve spolupráci se skupinou doc. Ing. Dr. Ivana Richtera z KFE FJFI.

Hlavními tuzemskými vědeckými pracovišti, se kterými LAPQT spolupracuje, jsou Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR a Ustav termomechaniky AV ČR. Ze zahraničních pracovišť spolupracuje LAP především s Leibnitzovým ústavem fotonických technologií (IPHT) v Jeně v oblasti senzorických struktur a IMEM Trento, Itálie, v oblasti vývoje tenkovrstevných depozičních technik.

HLAVNÍ EXPERIMENTÁLNÍ VYBAVENÍ:
 • Napařovací zařízení Carl Zeiss Jena HBA1 a HVD RHVm42.
 • Depoziční klastr pro vysoce přesnou přípravu multivrstevných systémů zahrnující Ionized Jet Deposition (IJD) system JetDep100 - prototyp vyvinutý firmami Noivion (Itálie) a Czech Vacuum, a dále Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition (PEALD) system R-200 (PicoSun Oy, Finsko), propojené pomocí gloveboxu (MBraun) s inertní atmosférou a integrovánými load-locky
 • Oblouková pec Edmund Buehler AM200 pro laboratorní vývoj a přípravu vlastních kovových slitn.
 • Spincoater Laurell 650 MZ.
 • Pracoviště pro fyzikálně-chemickou přípravu vzorků.
 • ATR-RS spektrometr umožňující přesné stanovení optických, foto-optických, elektro-optických, chirálních a geometrických parametrů tenkých vlnovodných vrstev.
 • Jednotky pro Optical Time Domain Reflectometry (OTDR) Agilent a Photodyne.
 • Tříkomorové zařízení pro automatizované testování kinetiky distribuovaných plynových senzorů metodou OTDR v atmosféře s přesně nastavitelnou koncentrací cílového plynu.
 • Analyzátory HP 70951B a Ocean Optics S1000 s bílým zdrojem Heraues FiberLight pro UV-VIS-NIR spektrální analýzu krátkých vzorků optických vláken a roztoků v rozsahu vlnových délek 200 - 1700 nm.
 • Jednotka pro sváření optických vláken elektrickým obloukem Furukawa Fitel S174.
 • Vybavení pro optickou polarizační transmisní a reflexní mikroskopii (Reichert Zetopan s CCD kamerou, UV zdroj, měření fluorescence, měření ve světlém a tmavém poli).
 • Elektronový transmisní mikroskop Siemens.
 • Zařízení pro fyzikálně-chemickou analýzu roztoků XBC Magic interface s vodivostní sondou VEL 356 X a pH sondou.
 • SW Comsol Multiphysics 4.8 (Humusoft Software Inc.) pro realizaci simulací vlnovodných struktur a optických prvků. SW je přístupný na počítači MSI4 umístěném v počítačové učebně KIPLu, místnost T316
 • LBK depoziční systémy Lauda FW-2 a KSV Nima s Brewsterovým mikroskopem
 • Zařízení pro přípravu velmi čisté vody AquaOsmotic Typ 02 a 06(vodivost vody nižší než 2 uS/cm)umístěné v laboratoři T318.
 • Plně automatické zařízení pro přípravu čisté a ultra-čiste vody Milli-Q Direct 8 umístěné v laboratoři S141 (vodivost vody nižší než 0.02 uS/cm).
 • Generátor vysoce čistého N2 (99.999%) NitroGen250 od firmy VSK Profi, s.r.o., s hodinovou kapacitou 8 m3.
 • K dispozici pro charakterizaci struktur je též Ramanovský u-spektrometr Horiba s konfokálním mikroskopem pořízený v rámci projektu OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002278, na jehož realizaci se podílí KIPL,KFE, KMat a KM FJFI.
STÁVAJÍCÍ a PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY:
 • Vývoj lokálních a distribuovaných plynových senzorů na bázi optických vláken.
 • Vývoj lokálních plynových senzorů na bázi senzitizovaných nanostruktur.
 • Vývoj optických teploměrů a senzorů pro sledování kvasných procesů.
 • Příprava a studium vlastností chirálních planárních vlnovodů.
 • Příprava a studium planárních elektro-optických vlnovodů.
 • Simulace kinematiky distribuovaného senzoru na bázi optického vlákna.
 • Simulace struktury, dynamiky a vlastností polymerních systémů s matricí tvořenou polysiloxany a polyakryláty.
 • Optimalizace geometrické struktury a simulace chemické stability molekulárních reaktantů.
 • Vývoj High Entropy Alloys (HEAs) pro aplikace v energetice.
 • Rozvoj technologie metody IJD zaměřené na speciální HEAs.
 • Rozvoj technologie metody LBK zaměřené na přípravu grafenových vrstev a dalších 2D materiálů.
 • Příprava a studium struktur s uplatněním v oblasti kvantových technologií.

 • PRACOVNÍCI, DOKTORANDI A STUDENTI:
  • vedoucí LAP: doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.
  • pracovníci: Ing. Jan Aubrecht, Ph.D., Ing. Petr Levinský, Ph.D.
  • doktorandi: Ing. Jakub Skočdopole, Ing. Michal Lojka, Ing. Alena Kobrlová
  • studenti: Bc. Pavla Bérešová, Bc. Štěpán Nekvinda

  Fotografie a videa z laboratoře naleznete zde

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT